Politica de confidențialitate

Acasa / Politica de confidențialitate

I. Informații generale

Continutul website-ului www.rapitest.ro (denumit în continuare Site) este proprietatea exclusivã a entitãtii RAPITEST CLINICA S.R.L (denumitã în continuare Titularul sau Rapitest) cu sediul în Rm.Valcea, Str. V. Olanescu, Nr. 11, Valcea, înregistratã la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J38/836/2005, având cod fiscal 16195723.

În calitate de operator de date, Titularul urmãrește în permanențã si se asigurã cã prelucrarea datelor cu caracter personal respectã cu strictete principiile si legislatia privind protecția datelor cu caracter personal, în particular prevederile Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si liberã circulatie a acestor date si Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (in continuare “RGPD”).

Aceastã Politicã privind confidențialitatea este valabilã incepand cu luna mai 2018 și are rolul de a vã informa cu privire la:

– activitãțile de prelucrare a datelor cu caracter personal ale dumneavoastrã, în calitate de vizitator al Site-ului sau de utilizator al functiilor din cadrul Site-ului;

– prelucrãrile datelor cu caracter personal derulate de Titular, în vederea desfãșurãrii activitãților sale conform celor descrise mai jos.

Rapitest poate actualiza prezenta Politicã privind confidențialitatea ulterior, caz în care va informa persoanele vizate prin intermediul Site-ului privind orice modificãri înainte ca acestea sã devinã aplicabile.

II. Definitii

„Date cu caracter personal” înseamnã orice informații privind o persoanã fizicã identificatã sau identificabilã („persoana vizatã”); o persoanã identificabilã este o persoanã care poate fi identificatã, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numãr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitãții sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

„Medic trimitãtor“ înseamnã medicul care a recomandat/înscris în trimiterea medicalã efectuarea anumitor analize de laborator.

„Pacient “ înseamnã pacientii care se prezintã în Receptiile Rapitest, fie direct plãtitori, fie pacientii care solicitã efectuarea unor analize decontate de cãtre Casa de Asigurãri de Sãnãtate („CAS”).

„Prelucrare“ (și derivatele sale, incluzând fãrã limitare ”a prelucra”) înseamnã orice operatiune sau set de operațiuni efectuate asupra Datelor cu Caracter Personal, incluzând fãrã limitare colectarea, înregistrarea, pãstrarea, modificarea, utilizarea, dezvãluirea, accesul, transferul sau distrugerea acestora.

„Vizitator” – orice persoanã care acceseazã sau utilizeazã Site-ul.

III. Categoriile de Date cu Caracter Personal prelucrate

Categoriile de Date cu Caracter Personal prelucrate depind de contextul interacțiunilor si raporturilor pe care dumneavoastrã le aveti cu Titularul, respectiv în raport de interactiunile cu Site-ul. Astfel, Titularul ar putea prelucra urmãtoarele Categorii de Date cu Caracter Personal:

1. În cazul vizitatorilor Site-ului –în functie de interactiunea dumneavoastrã cu Site-ul, ar putea fi prelucrate urmãtoarele categorii de Date cu Caracter Personal:

2. în cazul Formularelor de sugestii, solicitare informatii suplimentare, contact si/sau reclamatii: nume, prenume, adresa de e-mail, vârsta, telefon, stradã, sex.

În cazul Pacientilor – pentru accesul online al rezultatelor analizelor medicale: CNP si ID pentru buletinele rezultatelor analizelor medicale;

În orice moment, pacientul care are cont web are acces la datele sale de identificare/contact.

Notã: Cu privire la alte prelucrãri de date apartinând Pacientilor, realizate de Rapitest în cadrul actului medical, prin sisteme manuale si automate, inclusiv pentru imbunãtãtirea calitãtii serviciilor noastre sau pentru activitãti de marketing direct, mai multe informatii au fost furnizate si sunt disponibile persoanelor vizate prin Formularul de furnizare date în vederea întocmirii cererii de analize si Nota de informare privind prelucrarea de date.

3. În cazul Medicilor trimitãtori si al asistentelor:

3.1. Urmãtoarele Date cu Caracter Personal ale Medicului trimitãtor sunt prelucrate:

– pentru efectuarea analizelor medicale, gestionarea sistemelor si serviciilor de sãnãtate de cãtre Rapitest, în contextul furnizarii rezultatelor pentru analizele înscrise în trimiterea medicalã: nume, prenume, CNP, cod parafã, semnãturã, profesia, specialitatea medicalã, loc de muncã, adresa de e-mail, telefon.

3.2. Urmãtoarele Date cu Caracter Personal ale asistentelor externe care au recoltat probele pentru analizele de laborator sunt prelucrate pentru realizarea serviciilor medicale de analize de laborator, gestionarea sistemelor si serviciilor de sãnãtate de cãtre Rapitest, astfel: nume, prenume, semnãturã, profesia, loc de muncã, adresã e-mail, nationalitate, sex, adresã domiciliu, corespondentã, telefon.

4. În cazul candidatilor pentru angajare: nume, prenume, adresa de e-mail, numãr de telefon, post/functie, oras, CV (care poate sã includã, printre altele, urmãtoarele date în plus fatã de cele mentionate anterior, respectiv: imagine, formare profesionalã, informatii privind actualul loc de muncã).

În cazul potentialilor clienti colaboratori(corporate), cum ar fi, în contextul solicitãrii unei oferte: nume, prenume, adresa de e-mail, numãr de telefon, functie reprezentant si/sau persoana de contact.

În cazul persoanelor care contacteazã Rapitest telefonic sau prin alte mijloace de comunicare la distantã, apartinând Titularului, în contextul:

(i) Programãrilor pentru serviciile de analize de laborator decontate de CAS, pot fi prelucrate urmãtoarele Date cu Caracter Personal: nume, prenume, CNP, calitatea de asigurat, informatii privind trimiterea medicalã, data nasterii, numãrul de telefon.

(ii) Programãrilor telefonice ale Pacientilor direct plãtitori, pot fi prelucrate urmãtoarele Date cu Caracter Personal: nume, prenume, informatii privind trimiterea medicalã, numãr de telefon.

(iii) Solicitãrilor, reclamatiilor si a sugestiilor telefonice, precum si cele transmise prin alte mijloace de comunicare la distantã pot fi prelucrate urmãtoarele Date cu Caracter Personal: nume, prenume, adresã de domiciliu, telefon, adresã e-mail.

IV. Scopurile si temeiurile Prelucrãrilor de Date cu Caracter Personal

Datele cu Caracter Personal cu privire la categoriile de persoane vizate mentionate la sectiunea III de mai sus, furnizate în mod voluntar cu ocazia derulãrii relatiilor cu Titularul, solicitãrii de oferte, completarea formularelor online, îmbunãtãtirii serviciilor sau furnizate de acestia în alt mod prin utilizarea Site-ului sau in cadrul relației cu Rapitest, pot fi prelucrate de Rapitest direct si/sau prin intermediul împuternicitilor, în urmãtoarele scopuri:

1. În vederea încheierii și executãrii contractelor, pentru urmãtoarele scopuri:

1.2. Transmiterea ofertelor personalizate, cãtre persoana de contact/reprezentantul persoanei juridice care a solicitat oferta de asistentã medicalã (a se vedea punctul III.4. de mai sus);

1.3. În vederea încheierii contractelor – în contextul prelucrãrilor de date pentru programãrile telefonice solicitate de Pacientii directi sau prin alte mijloace de comunicare la distantã (a se vedea punctul III.5. de mai sus);

Temeiul juridic al acestor activitãti de prelucrare îl reprezintã încheierea, respectiv executarea contractului.

2. În scopuri de marketing,pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distantã (de exemplu, e-mail, telefon) si prin alte platforme de comunicare digitalã, afiliatilor si companiilor ce coopereazã cu Rapitest

Temeiul juridic al acestor activitãti de prelucrare îl reprezintã consimtãmântul dumneavoastrã. Acordul dumneavoastrã pentru activitãti de marketing direct poate fi retras în orice moment. Retragerea consimtãmântului dumneavoastrã va produce efecte pentru viitor, fãrã a afecta legalitatea prelucrãrilor efectuate anterior retragerii.

V. Destinatarii Datelor cu Caracter Personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, Titularul poate sã dezvãluie anumite categorii de Date cu Caracter Personal cãtre urmãtoarele categorii de destinatari: persoana vizatã și/sau reprezentantii sãi legali, reprezentantii Rapitest, entitãtile din Grupul din care face parte Titularul, partenerii contractuali (cum ar fi, laboratoare colaboratoare, procesatorii de plãti), inclusiv, împuterniciti, autoritãti judecãtoresti sau alte autoritãti publice de orice tip, organizații internaționale, furnizorii de servicii si bunuri, organizatii profesionale, organizații de cercetare a pieței.

VI. Durata prelucrãrii Datelor cu Caracter Personal

Titularul va prelucra Datele dumneavoastrã cu Caracter Personal, pe durata necesarã realizãrii scopurilor de prelucrare și ulterior în conformitate cu politicile noastre interne, precum si în vederea conformãrii cu obligațiile legale aplicabile, inclusiv, dar fãrã limitare la, dispozițiile referitoare la obligatia de arhivare.

Este posibil ca, în urma îndeplinirii termenelor legale de arhivare, Titularul sã dispunã anonimizarea datelor, lipsindu-le astfel de caracterul personal și sã continue prelucrarea datelor anonime pentru scopuri statistice.

VII. Transferul Datelor cu Caracter Personal

Datele cu Caracter personal furnizate cãtre Rapitest pot fi transferate în afara României, cãtre state din Spatiul Economic European.

În afara Spatiului Economic European, Datele cu Caracter personal pot fi transferate în: China, SUA. Este posibil ca în derularea activitãților sale, statele de transfer anterior-menționate sã se modifice.

VIII. Securitatea Datelor cu Caracter Personal

Titularul acordã o importanțã deosebitã confidentialitãtii si securitãtii Datelor dumneavoastrã cu Caracter Personal și înțelege sã asigure siguranța acestora pe parcursul activitãților de prelucrare din prezenta Politicã de confidentialitate. În acest sens, Titularul implementeazã mãsuri tehnice si organizatorice adecvate în vederea asigurãrii unui nivel de securitate corespunzãtor riscurilor asociate tipurilor de date prelucrate si operațiunilor de prelucrare.

IX. Furnizarea Datelor cu Caracter Personal

Furnizarea Datelor cu Caracter Personal poate fi o obligație contractualã sau o obligație necesarã pentru încheierea/executarea unui contract, poate fi necesarã pentru a putea beneficia de serviciile puse la dispoziție Rapitest, de a naviga pe Site si de a beneficia de facilitãtile oferite pe acest spatiu. În unele cazuri, refuzul furnizãrii Datelor cu Caracter Personal poate avea drept consecințã imposibilitatea beneficierii de serviciile puse la dispoziția dumneavoastrã prin intermediul Site-ului (de exemplu, imposibilitatea înregistrãrii solicitãrii dumneavoastrã). Pentru activitãțile de marketing direct, furnizarea datelor dumneavoastrã este voluntarã.

Cu toate cã Rapitest cere acordul pentru prelucrarea anumitor Date cu Caracter Personal, este posibil ca acest acord sã nu fie întotdeauna necesar conform legii. În astfel de situatii, Titularul poate utiliza alte temeiuri pentru prelucrarea datelor, cum ar fi prestarea serviciilor medicale, executarea contractului sau interesul legitim.

X. Drepturile Persoanei Vizate

În ceea ce priveste prelucrãrile Datelor cu Caracter Personal indicate în prezenta Politicã de confidentialitate, fiecare persoana vizatã beneficiazã de urmatoarele drepturi, conform prevederilor legale aplicabile:

(a) dreptul la informare – dreptul de a primi un continut minim de informatii cu privire la activitãtile de prelucrare efectuate de cãtre Titular, în conformitate cu cerintele legale;

(b) dreptul de acces la date– dreptul de a obtine de la operatorul de date cu caracter personal, la cerere si în conditiile stabilite de legislatie, confirmarea faptului cã datele care o privesc sunt sau nu prelucrate de cãtre operatorul de date cu caracter personal, precum si detalii privind activitãtile de prelucrare;

(c) dreptul de interventie asupra datelor – dreptul de a obtine de la operatorul de date cu caracter personal, la cerere si în mod gratuit: (i) dupã caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a cãror prelucrare nu este conformã legii, în special a datelor incomplete sau inexacte; (ii) dupã caz, transformarea în date anonime a datelor a cãror prelucrare nu este conformã legii; (iii) notificarea cãtre tertii cãrora le-au fost dezvãluite datele, a oricãrei operatiuni efectuate conform lit. (i) sau lit. (ii), dacã o asemenea notificare nu se dovedeste imposibilã sau nu presupune un efort disproportionat fatã de interesul legitim care ar putea fi lezat;

(d) dreptul de opozitie – dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate si legitime legate de situatia sa particularã, ca date care o vizeazã sã facã obiectul unei prelucrãri, cu exceptia cazurilor în care existã dispozitii legale contrare; În ceea ce priveste activitãtile de marketing direct,persoanele vizate au dreptul de a se opune acestei prelucrãri în orice moment.

(e) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate – dreptul de a obtine interventia umanã cu privire la o asemenea decizie, dreptul de a exprima punctul de vedere privind o asemenea decizie si de a contesta decizia;

(f) dreptul de a se adresa justitiei pentru apãrarea oricãror drepturi garantate de legislatia în materie, fãrã a se aduce atingere posibilitãtii de a se adresa cu plângere Autoritãtii Nationale de Supraveghere a Prelucrãrii Datelor cu Caracter Personal.

Incepand cu data de 25 mai 2018, când va deveni aplicabil RGPD devine aplicabil, persoanele vizate beneficiazã si de urmãtoarele drepturi:

(a) dreptul la restrictionarea prelucrãrii în mãsura în care sunt îndeplinite conditiile prevãzute de lege;

(b) dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structuratã, folositã în mod obisnuit si într-un format usor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date sã fie transmise de cãtre Rapitest cãtre alt operator de date, în mãsura în care sunt îndeplinite condițiile prevãzute de lege;

(c) dreptul de a îsi retrage consimtãmântul atunci când existã o prelucrare care se bazeazã pe acesta;

Vã rugãm sã aveti în vedere cã, în cazul retragerii consimtãmântului conform dispozitiilor legale aplicabile, atunci când un astfel de acord a fost exprimat anterior pentru activitãti de marketing direct, Rapitest, dupã ce a luat act de acest fapt, nu vã va mai trimite mesaje comerciale directe. Desi nu veti mai primi mesaje comerciale directe, Rapitest ar putea totusi sã prelucreze Datele dumneavoastrã cu Caracter Personal în mod legal, în baza altor temeiuri si pentru alte scopuri cum ar fi, îndeplinirea anumitor obligatii legale care îi incumbã, executarea contractului sau interesul legitim al Rapitest (de ex., pentru îmbunãtatirea serviciilor, rezolvarea plângerilor primite, apãrarea drepturilor si intereselor).

(d) dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) în mãsura în care sunt îndeplinite conditiile prevãzute de lege;

Totodatã, în situatia transferurilor de date în afara SEE („Spatiului Economic European”), persoanele vizate ale cãror Date cu Caracter Personal fac obiectul transferului, pot solicita operatorului de date informatii privind garantiile de transfer.

Pentru exercitarea drepturilor mentionate mai sus, vã puteti adresa cu o cerere la urmãtoarele date de contact:

– Adresa: Rm.Valcea, Str. V. Olanescu, Nr. 11, Valcea

– E-mail: clinica@rapitest.ro

– Atn: Departamentul GDPR

De asemenea, prelucrãrile Datelor cu Caracter Personal sunt monitorizate si supravegheate de Responsabilul cu Protectia Datelor, având urmãtoarele date de contact:

– Telefon: 0752.627.195

– E-mail: gdpr@rapitest.ro